Levnadskostnad

Levnadskostnader , monetära kostnader för att upprätthålla en viss levnadsstandard, vanligtvis mätt genom att beräkna den genomsnittliga kostnaden för ett antal specifika varor och tjänster som krävs av en viss grupp. De varor och tjänster som används som index kan vara det minsta som krävs för att bevara hälsan eller kan vara det som anses vara medelvärde för en viss inkomstgrupp, beroende på syftet med indexet.

Mätning av kostnaden för en lägsta levnadsstandard är avgörande för att bestämma lättnader, socialförsäkringsförmåner, familjetillägg, skattebefrielser och minimilöner. Mått på förändring av levnadskostnaderna är viktiga i löneförhandlingar. Det är dock svårt att göra exakta jämförelser över tid, eftersom konsumenternas smak och tillgången på produkter förändras.

Levnadskostnadsmätningar används också för att jämföra kostnaden för att upprätthålla liknande levnadsstandard i olika områden. Se även konsumentprisindex.