Euergetism

Euergetism , i den grekisk-romerska antiken, fenomenet med elitnytta till städer och samhällen genom frivilliga gåvor, såsom offentliga byggnader eller donationer för olika former av festival eller distribution. Fenomenet betraktas av många historiker som kritiskt för att förstå hur stadstaterna fungerade i det grekiska grekiska östområdet och genom hela den bredare Medelhavsvärlden i de romerska republikanska och kejserliga epoker.

Gåvautdelningen var en väletablerad aristokratisk befogenhet från mycket antika tider i den grekiska världen (det grekiska fastlandet såväl som grekisktalande samhällen över östra Medelhavet). Det var inte lämpligt för den atenska demokratin men blev väl etablerat från slutet av 4-talet fvt under de hellenistiska riken som efterträdde Alexander den store, och det fortsatte att bilda en viktig del av det medborgerliga livet då inflytandet och sedan den kejserliga närvaron av Rom för att dominera området. Eftersom Rom också koloniserade den mindre urbaniserade västern, utvecklades där ett mycket liknande styrsystem av presentgivande lokala eliter.

Euergetism bidrog till den fysiska utvecklingen och sociopolitiska stabiliteten i antika städer. Det band lokala eliter till ett system av ömsesidighet med sina samhällen och tillät dem också att modellera sitt beteende efter hegemoniska makter - först de hellenistiska kungarna hedrade som befriare och välgörare, och senare de romerska kejsarna, ofta mottagare av gudomlig kult i öster.

Euergetism fungerade därför som ett system som förmedlade rikedoms- och statusskillnader, vilket möjliggjorde spridning av urbanism och berikade medborgarnas liv. Det motiverades emellertid inte påfallande av vad som nu skulle betraktas som konventionella välgörenhets- eller filantropiska motiv; sällan hör man till exempel om gåvor som särskilt syftat till att lindra fattigdom. I själva verket tenderade euergetism att upprätthålla ojämlikheter mellan rikedom och makt genom att förankra ett starkt hierarkiskt socialt system med en begränsad politisk klass. I detta avseende kan det jämföras med andra system för kraftförmedling i den antika världen, såsom slaveri och beskydd, som också tenderade att förstärka ett starkt hierarkiskt status quo. Genom att främja en anda av konkurrens i gåvautdelning inom och mellan städer,och genom att underlätta underordnande av tidigare autonoma stadstater till successiva större riken och imperier hade euergetism också en bredare politisk dimension.