Snålskjuts

Gratis ridning , dra nytta av ett kollektivt gods utan att ha haft kostnader för att delta i dess produktion.

Problemet med fri ridning formulerades analytiskt i The Logic of Collective Action: Public Goods and theory of Groups(1965) av den amerikanska politiska ekonomen Mancur Olson. Olson förlitar sig på en instrumentell uppfattning om rationalitet, enligt vilken rationella individer gör val som de tror kommer att åstadkomma de resultat de mest föredrar, menade att det finns lite rationellt incitament för individer att bidra till produktionen av ett allmänt (eller gemensamt) gott. , med tanke på de kostnader de skulle ådra sig, eftersom de kommer att dra nytta av allmänhetens bästa oavsett om de bidrar eller inte. (En av de definierande egenskaperna hos ett allmänt gott är att alla drar nytta av det.) Olsons avhandling, som föreslog att gruppmobilisering för att främja ett gemensamt intresse kan vara svårt, ifrågasatte antagandet om pluralistisk skola inom statsvetenskap, enligt vilken individer mobilisera lätt för att försvara de gruppers intressen som de tillhör.

Ett välkänt exempel på fri ridning är en delvis facklig arbetsplats. Förmåner som följer av facklig verksamhet (såsom förbättrade arbetsvillkor och löneökningar) tillkommer alla anställda, inklusive de som inte tillhör facket. Även om fördelarna skulle vara mindre eller obefintliga om de flesta arbetare hade uppfört sig rationellt genom fri ridning (dvs genom att inte tillhöra facket och därmed inte betala fackliga avgifter), har varje arbetare ett rationellt incitament att fria åktur. Enligt Olson försökte fackföreningarna att övervinna denna svårighet genom att använda selektiva incitament, fördelar som endast skulle vara tillgängliga för medlemmar i facket. Fackföreningar och andra organisationer har också antagit andra enheter för att förhindra eller begränsa fri ridning, till exempel den stängda butiken.

Andra förutom dessa organisationer och grupper står inför problemet med fri ridning. Staten försöker till exempel ta itu med frågan genom att beskatta medborgarna för att finansiera allmänna varor och tjänster. Anthony Downs An Economic Theory of Democracy (1957) belyser implicit problemet med fri ridning i förhållande till demokrati. Det är rationellt för en enskild väljare att inte rösta, med tanke på de kostnader som är förknippade med omröstningen och den oändliga chansen att påverka valresultatet.

Begreppet fri ridning har också använts för att analysera miljöpolitiska problem. Garret Hardin skrev i artikeln "The Tragedy of the Commons" (1968) att exploateringen och nedbrytningen av miljön kommer att fortsätta. Det är rationellt för företag att åka fritt, med tanke på kostnaderna för individuella åtgärder, vilket påverkar vinster och konkurrenskraft i en internationell ekonomi. För stater innebär hantering av miljöhänsyn en individuell börda för dem i förhållande till reglering och skatteutgifter. Därför finns det lite incitament för enskilda stater eller företag att göra något annat än gratisresa. Men kollektivt är detta det värsta möjliga resultatet för miljön. Detta belyser den grundläggande oro i hjärtat av Olsons identifiering av denna fråga - det individuellt rationella beteendet (dvs.fri ridning) kommer sannolikt att ge kollektivt irrationella resultat.