Progressiv skatt

Progressiv skatt , skatt som påför dem som är rikare en större börda (i förhållande till resurser). Dess motsats, en regressiv skatt, ålägger de rika en mindre börda. Skatteprogressivitet baseras på antagandet att det brådskande utgiftsbehovet minskar i takt med att utgiftsnivån ökar (ekonomer kallar detta den minskande marginella nyttan av konsumtion), så att rika människor har råd att betala en högre del av sina resurser i skatt.

Mätningen av graden av skatteprogressivitet är begreppsmässigt problematisk. Den första svårigheten är att bestämma lämplig enhet för mätning av resurser. Jämför till exempel ett system där enskilda människors löner beskattas med en progressiv skattesats (en ”individuell skattebas”) med ett system där totala löner som tjänas av medlemmar i ett hushåll kombineras och sedan beskattas till en progressiv skattesats (a ”Hushållens skattebas”). Det är enkelt att konstruera exempel där varje system kan få mer progressiva utseende än det andra, beroende på inkomstfördelningen inom och över hushållen och om progressivitet beräknas genom att jämföra individer eller jämföra hushåll. Jämförelse blir ännu svårare när man försöker bedöma progressivitet mellan olika hushållsstrukturer:Är ett hushåll med en ensam inkomst och en inkomst på 100 000 dollar bättre eller sämre än ett hushåll med två arbetstagare som har en sammanlagd inkomst på 130 000 dollar? För att mäta progressivitet måste frågor som detta ges ett exakt kvantitativt svar.

Ett annat problem innebär att man definierar tidsramen över vilken progressivitet ska beräknas. Ett givet program kan vara regressivt när det undersöks med årliga data men progressivt när det betraktas under en livstid. Till exempel tas socialförsäkringsskatter i USA endast upp till en inflationsjusterad löntak, vilket innebär att löner utanför taket är fria från denna skatt. Med tanke på sig själv verkar socialförsäkringsskatten återfallande eftersom låglönare betalar proportionellt mer av sin inkomst i sociala avgifter. Betalning av sociala avgifter berättigar dock skattebetalaren till framtida förmåner som är starkt progressiva, och under en hel livstid får låglönearbetare en bättre avkastning på sina sociala avgifter än höglönearbetare. Ur ett livstidsperspektiv, därförUSA: s socialförsäkringsskatt är progressiv, även om den vid en viss tidpunkt verkar regressiv. (Se socialförsäkringslagen.)

Det finns en allmänt erkänd avvägning mellan graden av progressivitet och ekonomisk effektivitet. I den hypotetiska yttersta delen av progressiviteten är fullständig, eller nästan fullständig, lika löner. En sådan utjämning minskar dock incitamentet att arbeta och kan leda till stagnation och ineffektivitet. Hur man drar rätt balans mellan rättvisa och effektivitet är en fråga om evig debatt i demokratiska samhällen. Skattkoder i alla utvecklade länder främjar en betydande grad av progressivitet. Inom ett brett spektrum av alternativa mätningar anses skattekoden i USA vara mindre progressiv än i de flesta andra utvecklade länder, medan skatteregler i de skandinaviska länderna tenderar att vara bland de mest progressiva.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.