Holdingbolag

Holdingbolag, ett företag som äger tillräckligt med rösträtt i ett eller flera andra företag för att utöva kontroll över dem. Ett företag som existerar enbart för detta ändamål kallas ett rent holdingföretag, medan ett företag som också bedriver egen verksamhet kallas ett holdingbolag. Ett holdingbolag äger vanligtvis en majoritet av aktierna i ett dotterbolag, men om ägandet av de återstående aktierna sprids i stor utsträckning kan även minoritetsägande vara tillräckligt för att ge holdingbolaget kontroll. Ett holdingbolag tillhandahåller medel för att koncentrera kontrollen över flera företag med ett minimum av investering. Användningen av ett holdingbolag är juridiskt enklare och billigare än andra sätt att få kontroll över ett annat företag, t.ex. fusion eller konsolidering. Ett holdingbolag kan dra nytta av ett dotterföretags goodwill och anseende.ändå är dess ansvar begränsat till den andel av dotterbolagets aktier som det äger. Dessa och andra faktorer gör holdingbolag till en effektiv organisationsform på både nationell och internationell nivå. Moderbolaget i ett konglomeratföretag är vanligtvis ett holdingbolag.