Mills metoder

Mills metoder , Fem metoder för experimentellt resonemang som utmärks av John Stuart Mill i hans System of Logic(1843). Antag att man är intresserad av att bestämma vilka faktorer som spelar en roll för att orsaka en specifik effekt, E, under en specifik uppsättning omständigheter. Metoden för överenskommelse ber oss att leta efter faktorer som är närvarande vid alla tillfällen när E inträffar. Metoden för skillnad berättar för oss att leta efter någon faktor närvarande vid något tillfälle när E inträffar och frånvarande vid ett annars liknande tillfälle när det inte gör det. Den gemensamma metoden för överenskommelse och skillnad kombinerar de två tidigare metoderna. Metoden för rester gäller när en del av E kan förklaras med hänvisning till kända faktorer och ber oss tillskriva "resten" till de återstående omständigheterna under vilka E uppträder. Metoden för samtidig variation används när E kan vara närvarande i olika grader; om vi identifierar en faktor F, såsom temperatur,vars variationer är positivt eller negativt korrelerade med variationer i E, till exempel storlek, då kan vi dra slutsatsen att F är kausalt kopplad till E.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.