Allodium

Allodium , mark som hålls fritt, utan skyldighet att delge någon överlordare. Allodial markbesättning var av särskild betydelse i Västeuropa under medeltiden, då det mesta marken innehades av feodalt innehav.

I slutet av 800-talet ökade omfattningen av allodialt land i Frankrike av anarkin som åtföljde den karolingiska monarkins nedgång; Mycket av denna nya egendom fördes dock så småningom in i ett feodalt förhållande där innehavaren var skyldig vissa tjänster till sin herre. Vid 1100- och 1200-talen var den enda märkbara mängd kvarvarande mark som var kvar begränsad till bondeinnehav i sydväst. I Tyskland fortsatte stora allodiala egendomar som innehades av adelsmän att existera, särskilt i Sachsen. I England fanns det en avsevärd mängd allodial land före Norman Conquest (1066), men det försvann under de nya härskarna. Allodial mark, men fri från begränsningar ovanifrån, var inte fri från begränsningar nedanifrån om innehavaren valde att ha feodala hyresgäster. Han skulle då vara skyldig vissa skyldigheter gentemot dem,främst i termer av skydd, och kunde inte betraktas som absolut kontroll över hans innehav.

Med nedgången av feodalismen i Frankrike kom mark som hade varit under en herres jurisdiktion under kungens jurisdiktion, som samlade in vissa avgifter vid försäljning eller överföring. Efter den franska revolutionen (1789) blev allt land allodialt. I England kallas inget land allodialt, men en egendom i avgift som enkel motsvarar i praktiken absolut ägande.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.